(řešeno s podporou grantu FRVŠ 1127/2001)

Slovo úvodem:

Toto multimediální CD má sloužit především studentům rybářské specializace k prvotnímu seznámení s rozsáhlým světem vodních rostlin a řas. Může rovněž dobře posloužit jako didaktická pomůcka pro učitele středních škol a všem zájemcům o přírodu a biologii.
Velkou výhodou CD médií je jejich nízká cena, což umožňuje stálou aktualizaci a přidávání nových fotografií, jakož i další úpravy (např. nomenklatorické). K tvorbě prezentací jsem použil nejen své vlastní snímky, ale využil jsem mnoha dalších zdrojů. Jednalo se o mnoho obrazových galerií na Internetu, další snímky byly získány od těchto autorů: J.W.G. Lund, T. Furnass, H.C.Lund, F. Hindák, R. Geriš a P. Znachor. Kresby byly převzaty především z publikace Atlas vodních organizmů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod V. Sládeček a A. Sládečková. Tímto všem výše jmenovaným děkuji za poskytnutý obrazový materiál.
Taxonomický systém byl zjednodušen, upraven a vychází především z pojetí Hoeka et al.(C. Hoek, D. G. Mann, H. M. Jahns (1995): Algae An introduction to phycology, Cambridge university press, 623 pp.) a Kaliny (T. Kalina (1994): Systém a vývoj sinic a řas, UK Praha, 165 s.). Členění systému sinic a řas se pod vlivem nových vědeckých poznatků stále velmi rychle vyvíjí a lze přepokládat značné taxonomické změny i na úrovni říší.
Závěrem bych rád poděkoval za cenné rady a připomínky především Prom. biol. Jiřímu Hetešovi, CSc. a RNDr. Petru Marvanovi, CSc. Mé poděkování patří rovněž Fondu rozvoji vysokých škol, bez jehož finanční pomoci by realizace multimediálního CD nebyla možná.

Ing. Radovan Kopp Ph.D.

Členění multimediálního CD

CD je rozděleno na dvě základní části. První část tvoří prezentace hlavních zástupců jednotlivých skupin sinic, řas a vodních makrofyt. V této sekci jsou snímky doprovázeny pouze rodovým názvem a krátkým komentářem.
Druhou část tvoří psaná charakteristika taxonomických skupin s uvedením hlavních zástupců. Komentář je doprovázen kresbami a odkazy na fotografie popisovaných druhů.

I. část PREZENTACE                                                                II. část CHARAKTERISTIKA