Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

vysokoškolský učitel - profesor

předseda akademického senátu (AF)

Specializace:

Odchov raných stádií ryb

Kombinované metody chovu ryb s prvky intenzivní akvakultury

Výživa a krmení ryb, organizace a hodnocení krmných testů

Ichtyohematologie        Curriculum vitae

nar.: 18. 12. 1961

1981-1985 Vysoká škola zemědělská v Brně, obor zootechnický, specializace rybářství, téma DP: Studium změn některých biochemických ukazatelů v krvi kapřího plůdku (Cyprinus carpio L.) při působení nepříznivých faktorů prostředí.

1986-1989 studijní pobyt –Ústav rybářství a hydrobiologie VŠZ Brno

1989-1998 odborný pracovník Ústavu rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně

1997 – obhajoba doktorské dizertační práce: “Biologické a technologické aspekty intenzivního chovu sumce velkého (Silurus glanis L.)

1998 – 2006 odborný asistent – Ústav rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně

2006 - Obhajoba habilitační práce: Chovatelské a nutriční aspekty odchovu raných stádií kapra obecného (Cyprinus carpio L.) v podmínkách intenzivní akvakultury

2006 – 2014 docent - Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU

2014 – dosud: profesor - Oddělení rybářství a hydrobiologie

Garant předmětů: Chov ryb, Výživa a krmení ryb, Akvakultura, Chov dekoračních ryb

Publikační činnost: původní vědecké práce: 63, ostatní :241.

Odborné zaměření: rybářství, ichtyohematologie, výživa ryb, chov ryb.

V roce 1999 – osvědčení o způsobilosti podle §17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. ve znění zákona č. 162/1993 Sb. Evidenční číslo CZ 02816.

SEZNAM PUBLIKACÍ

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.