Oddělení představuje v rámci České republiky specializované pracoviště na obory rybářství a hydrobiologie, které od roku 1949 nepřetržitě zajišťuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro všechny oblasti sladkovodního rybářství. Tato výuka byla zajišťována na zootechnickém oboru formou studijní specializace se samostatným studijním programem od 3. ročníku. V zimním semestru 2006/2007 byla zahájena výuka v navazujícím magisterském studijním oboru Rybářství a hydrobiologie. V zimním semestru 2021/2022 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu Zootechnika - specializace Rybářství. Další předměty jsou nabízeny jako volitelné.

Předměty vyučované v rámci NMO Rybářství a hydrobiologie:

název předmětu semestr rozsah garant
Hydrochemie
ZS
28/28, zk
Doc. Kopp
Ichtyologie obecná
ZS
28/28, zk
Dr. Grmela
Limnologie
ZS
28/14, zk
Dr. Šorf
Základy rybníkářství
ZS
28/42, zk
Prof. Mareš
Bioklimatologie 2
ZS
28/14, zk
Prof. Žalud
Diplomový seminář RYB I
ZS
0/28, záp
Prof. Mareš
Rybářství v tekoucích vodách
LS
28/28, zk
Dr. Grmela
Hydrobotanika
LS
28/28, zk
Doc. Kopp
Aplikovaná hydrobiologie
LS
28/28, zk
Dr. Šorf
Ichtyologie systematická
LS
28/42, zk
Dr. Grmela
Technologie chovu ryb
LS
28/42, zk
Prof. Mareš
Diplomový seminář RYB II
LS
0/28, záp
Dr. Šorf
Výživa a krmení ryb
ZS
28/28, zk
Prof. Mareš
Choroby ryb a jejich prevence
ZS
28/28, zk
Doc. Palíková
Diplomový seminář RYB III
ZS
0/28, záp
Doc. Kopp
Právní předpisy v rybářství
LS
28/14, zk
Dr. Grmela
Akvakultura
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Diplomový seminář RYB IV
LS
0/28, záp
Dr. Grmela

Povinně volitelné předměty studijního programu NMO-RH:

název předmětu semestr rozsah garant
Jakost a zpracovámí ryb
ZS
28/28, zk
Dr. Saláková
Chov dekoračních druhů ryb
LS
28/14, zk
Prof. Mareš
Vodní ekotoxikologie
LS
28/28, zk
Doc. Kopp
Genetika populací
Z
14/42, zk
Prof. Urban
Molekulární genetika živočichů
ZS
28/28, zk
Prof. Knoll
Podnikový management
ZS
28/28, zk
Doc. Chládková
Chov vodní drůbeže
LS
28/28, zk
Prof. Lichovníková
Produkční systémy v chovech HZ RYB
LS
28/28, zk
Doc. Falta

Předměty garantované Oddělením rybářství a hydrobiologie v rámci bakalářského studijního programu
Zootechnika - specializace Rybářství:

název předmětu semestr rozsah garant
Povinné předměty      
Základy Hydrochemie
ZS
28/28, zk
Doc. Kopp
Biologie ryb
LS
28/56, zk
Ing. Grmela
Ekologie vodního prostředí
LS
28/28, zk
Dr. Šorf
Hospodaření na rybářských revírch
ZS
28/42, zk
Dr. Grmela
Odběr a zpracování hydrobiologických vzorků
ZS
28/56, zk
Dr. Šorf
Základy chovu ryb
ZS
28/42, zk
Prof. Mareš
Základy determinace vodních organismů
LS
14/42, zk
Dr. Šorf
Bakalářský odborný seminář ZOO III
LS
0/28, zk
Doc. Kopp
Povinně volitelné předměty      
Sportovní rybolov
ZS
14/28, zk
Dr. Grmela

Předměty garantované Oddělením rybářství a hydrobiologie v rámci jiných studijních oborů a předměty volitelné:

název předmětu semestr rozsah garant
Fish Culture
ZS
28/28, zk
Prof. Mareš
       
Rybářství
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Rybářství K
LS
8/7, zk
Prof. Mareš
Rybářské hospodaření
LS
28/14, zk
Prof. Mareš
Kvalita a bezpečnost akvapotravin
LS
28/14, zk
Prof. Mareš
Hydrobiologie a rybářství
LS
28/28, zk
Doc. Kopp

Externí výuka:

Oddělení rybářství a hydrobiologie je ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, pověřeno rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 31.5.2004 na neomezenou dobu:

Organizováním odborného školení a zkoušek pro rybářské hospodáře.
Organizováním odborných kurzů a zkoušek rybářské stráže.
Zabezpečováním výuky a vystavováním osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvého rybářského lístku.

Copyright © 2000 - 2021 Fčela