Ukončené projekty:

Granty

Smluvní zakázky

Expertizy

Vědecko-výzkumná činnost oddělení rybářství a hydrobiologie pokrývá rozhodující okruhy problematiky sladkovodního rybářství (chov ryb, ichtyologie, obhospodařování tekoucích vod) a s nimi související hydrobiologickou problematiku, včetně všech aspektů ekologie vodního prostředí a hydrobiontů. Výzkumné priority oddělení vycházejí z technických parametrů chovného experimentálního zařízení, umožňujícího řešit fyziologické a technologické aspekty počátečního odchovu teplomilných druhů ryb až do kategorie ročka. Dále z dlouhodobé orientace a technického vybavení na specifický terénní výzkum hydrobiologického, ichtyologického i rybářského charakteru. Nezastupitelným aspektem při formování výzkumných priorit oddělení je vazba na potřeby rybářské praxe a ochrany přírody. Z těchto vazeb navíc vyplývá na výzkumné aktivity navazující široká poradenská a expertizní činnost oddělení, která je z hlediska externích oborových vazeb často prioritní.

Grantové projekty OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech
PROFISH
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)

Doba řešení projektu: 2019-2023
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš (hlavní řešitel MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., VUVeL).
Anotace projektu: Jedná se o projekt jehož cílem je získání nových poznatků základního i aplikovaného výzkumu v oblasti chovu a chorob ryb, což povede ke zvýšení udržitelnosti produkce sladkovodních ryb v České republice. Projekt je založen na vzájemné spolupráci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a dvou veřejných vysokých škol, které jsou zaměřeny na výzkum a vzdělávání v oblastech veterinární medicíny a zemědělské produkce - MENDELU, FROV JCU.

Poděkování v publikacích

Tento článek/studie/výstup vznikl/a v rámci projektu PROFISH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869, který je podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu VVV MŠMT.

This study/paper was supported by the project PROFISH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869. The project is financed by European Regional Development Fund in the Operational Programme Research, Development and Education and The Czech Ministry of Education, Youth and Sports.

...................................................................................................................................................................................................

Grantové projekty NAZV

Udržitelná produkce ryb v rybnících v podmínkách klimatických změn (QK1810161)

Doba řešení projektu: 2018-2022
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Cíl projektu:Projekt blíže objasní příčiny vzniku kyslíkových deficitů v rybnících v závislosti na podmínkách prostředí. Budou vyvinuty nové analyzátory stěžejních parametrů vody a sedimentu a připraven mapový model predikce rizika nedostatku kyslíku ve vodě na základě dosažení kritických klimatických hodnot a parametrů vodního prostředí. Hlavním cílem projektu je omezit úhyny ryb v důsledku nedostatku kyslíku v rybnících v podmínkách extrémních agrometeorologických situací a stabilizovat tak produkci ryb.
První rok řešení - monitoring
Druhý rok řešení - monitoring

Využití alternativních komponent a inovativních postupů ve výživě ryb (QK1810296)

Doba řešení projektu: 2018-2022
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš (hlavní řešitel Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D., JU v Českých Budějovicích)
Cíl projektu: Cílem řešení projektu je testovat a aplikovat krmiva s optimální úrovní aktivních látek, huminových látek, rostlinných produktů, fytogenetických extraktů, řasové biomasy, mikrobiálního proteinu, vedlejších produktů z potravinářství a hmyzí moučky způsobem, aby byl zajištěn dostatečný růst, přežití, fyziologický a imunologický stav chovaných ryb. Dalším cílem projektu je testovat a aplikovat krmné technologie a techniky, které budou redukovat spotřebu krmiv, optimalizovat konverzi živin a nebudou působit negativně na etologii ryb. Konečným efektem bude eliminace ztrát ryb a redukce emisí živin.

...................................................................................................................................................................................................

Projekty GAČR

Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti
(GA19-11528S)

Doba řešení projektu: 2019-2021
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (hlavní řešitel Doc. Ing. Pavlína Pelcová, Ph.D.)
Cíl projektu: Cílem projektu je optimalizace a využití techniky difúzního gradientu v tenkém filmu pro stanovení biologicky dostupných forem rtuti v kontaminované půdě a vodním ekosystému a posouzení schopnosti techniky difúzního gradientu v tenkém filmu předpovídat biologickou dostupnost rtuti pro zemědělsky významné plodiny i vodní rostliny.

...................................................................................................................................................................................................

Poděkování v publikacích a závěrečných pracích

V rámci vykazování publicity ohledně udržitelnosti pavilonu M je třeba uvádět na všech výstupech, které vznikly jakýmkoliv využitím pavilonu M níže uvedené poděkování:

Výstupy a výsledky (bakalářské, diplomové, dizertační práce, publikace atd.) byly zpracovány na přístrojovém vybavení financovaném z projektu OP VVpI CZ.1.05/4.1.00/04.0135 Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury. 

Copyright © 2000 - 2020 Fčela