Ukončené projekty:

Granty

Smluvní zakázky

Expertizy

Vědecko-výzkumná činnost oddělení rybářství a hydrobiologie pokrývá rozhodující okruhy problematiky sladkovodního rybářství (chov ryb, ichtyologie, obhospodařování tekoucích vod) a s nimi související hydrobiologickou problematiku, včetně všech aspektů ekologie vodního prostředí a hydrobiontů. Výzkumné priority oddělení vycházejí z technických parametrů chovného experimentálního zařízení, umožňujícího řešit fyziologické a technologické aspekty počátečního odchovu teplomilných druhů ryb až do kategorie ročka. Dále z dlouhodobé orientace a technického vybavení na specifický terénní výzkum hydrobiologického, ichtyologického i rybářského charakteru. Nezastupitelným aspektem při formování výzkumných priorit oddělení je vazba na potřeby rybářské praxe a ochrany přírody. Z těchto vazeb navíc vyplývá na výzkumné aktivity navazující široká poradenská a expertizní činnost oddělení, která je z hlediska externích oborových vazeb často prioritní.

Grantové projekty OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech
PROFISH
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869)

Doba řešení projektu: 2019-2023
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš (hlavní řešitel MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., VUVeL).
Anotace projektu: Jedná se o projekt jehož cílem je získání nových poznatků základního i aplikovaného výzkumu v oblasti chovu a chorob ryb, což povede ke zvýšení udržitelnosti produkce sladkovodních ryb v České republice. Projekt je založen na vzájemné spolupráci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a dvou veřejných vysokých škol, které jsou zaměřeny na výzkum a vzdělávání v oblastech veterinární medicíny a zemědělské produkce - MENDELU, FROV JCU.

Poděkování v publikacích

Tento článek/studie/výstup vznikl/a v rámci projektu PROFISH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869, který je podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu VVV MŠMT.

This study/paper was supported by the project PROFISH CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869. The project is financed by European Regional Development Fund in the Operational Programme Research, Development and Education and The Czech Ministry of Education, Youth and Sports.

...................................................................................................................................................................................................

Grantové projekty NAZV

Zhodnocení hydrologické situace pstruhových toků ČR a stavu populací lososovitých ryb v souvislosti s klimatickou změnou
(QK23020064)

Doba řešení projektu: 2023-2025
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Grmela, Ph.D.
Cíl projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je na základě reálných teplotních, hydrologických a populačních dat podchytit, popsat a do budoucna predikovat vliv aktuálního teplotního a hydrologického vývoje na populace původních druhů lososovitých ryb v pstruhových vodách ČR a navrhnout možnosti jejich efektivní podpory pomocí moderních přístupů v oblasti rybářského managementu.

Ověření možností prokazování použití ochranných kultur ve výrobě potravin živočišného původu
(QK23020047)

Doba řešení projektu: 2023-2025
Odpovědný řešitel:doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. - Ústav technologie potravin
Cíl projektu:Hlavním cílem je dát zevrubnou zprávu pro dozorové orgány, podložené výsledky z experimentální studie, zda používání mikrobiálních kultur při výrobě nefermentovaných potravin (masných, mléčných výrobků a výrobků z masa ryb) nemá zastřít jakost vstupní suroviny nebo nízkou úroveň procesu jejich zpracování a výroby potravin.

...................................................................................................................................................................................................

Projekty TAČR

Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery
(S S05010009)

Doba řešení projektu: 2022-2025
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Schneider, Ph.D. - FRRMS MENDELU v Brně
(hlavní řešitel Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR)
Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím analýzy ekosystémových služeb a vytvořením vhodných nástrojů k efektivní komunikaci mezi různými skupinami stakeholderů přispět k udržitelnému a multifunkčnímu využívání jihočeské rybniční soustavy.

...................................................................................................................................................................................................

Projekty IGA

Vývoj společenstev zooplanktonu v experimentálních mesokosmech v přítomnosti a nepřítomnosti perloočky Daphnia magna
(AF-IGA2023-IP-043)

Doba řešení projektu: 01.01.2023 - 31.12.2023
Hlavní řešitel: Ing. Lukáš Pfeifer
Garant: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
Cíl projektu: Cílem projektu bude analyzovat kolonizaci 24 nových mesokosmů lišících se přítomností a nepřítomností perloočky Daphnia magna a orné půdy. Předpokládáme, že přítomnost velkých perlooček rodu Daphnia významně omezí kolonizaci dalších planktonních taxonů. Dále předpokládáme, že přídavek ornice urychlí kolonizaci mesokosmů vlivem inokulace prostředí z přítomné
banky propagulí.

Optimalizace podmínek aerobní digesce pevných odpadů z recirkulačních akvakulturních systémů pro výrobu kapalných hnojiv
(AF-IGA2023-IP-071)

Doba řešení projektu: 01.01.2023 - 31.12.2023
Hlavní řešitel: Ing. Lukáš Harabiš
Garant: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Cíl projektu: Cílem projektu je otestovat aerobní digesci jako potenciální ekologický a udržitelný bioproces pro zpracování pevného organického odpadu z RAS z chovu keříčkovce červenolemého (Clarias gariepinus) a optimalizovat podmínky tohoto procesu pro maximalizaci mineralizace organických látek pro účely výživy rostlin.

Doktorské studium:

Literární rešerše

Copyright © 2000 - 2023 Fčela