Ukončené projekty:

Granty

Smluvní zakázky

Expertizy

Vědecko-výzkumná činnost oddělení rybářství a hydrobiologie pokrývá rozhodující okruhy problematiky sladkovodního rybářství (chov ryb, ichtyologie, obhospodařování tekoucích vod) a s nimi související hydrobiologickou problematiku, včetně všech aspektů ekologie vodního prostředí a hydrobiontů. Výzkumné priority oddělení vycházejí z technických parametrů chovného experimentálního zařízení, umožňujícího řešit fyziologické a technologické aspekty počátečního odchovu teplomilných druhů ryb až do kategorie ročka. Dále z dlouhodobé orientace a technického vybavení na specifický terénní výzkum hydrobiologického, ichtyologického i rybářského charakteru. Nezastupitelným aspektem při formování výzkumných priorit oddělení je vazba na potřeby rybářské praxe a ochrany přírody. Z těchto vazeb navíc vyplývá na výzkumné aktivity navazující široká poradenská a expertizní činnost oddělení, která je z hlediska externích oborových vazeb často prioritní.

Grantové projekty NAZV

Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (QJ1210013)

Doba řešení projektu: 2012-2016
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Cíl projektu: Cílem projektu je navrhnout a provozně ověřit aplikaci látek pro optimalizaci hydrochemických poměrů pro činnost biofiltru s ohledem na denní dynamiku zatížení systému a změnu teplotních poměrů v průběhu roku, dále optimalizovat zastoupení jednotlivých mikroorganizmů a vyvinout technologii rychlé kolonizace biofiltru pomocí opakované inokulace vhodné mikroflóry. Vhodnou volbou krmné strategie a chovatelských zásahů zvýšit nespecifickou rezistenci chovaných ryb, udržet příznivý fyziologický stav chovaných ryb a kvalitu produkované potraviny.

Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace. (QJ1510077)

Doba řešení projektu: 2015-2018
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Cíl projektu: Cílem projektu je přiřazení produkčních parametrů k jednoznačnému genetickému popisu jednotlivých chovaných linií a plemen pstruha duhového a jednotlivých druhových linií sivenů a jejich hybridů a navrhnout pak vhodnou linii nebo plemeno pro danou technologii chovu, včetně optimalizace chovných podmínek. Součástí cíle je zmapování základních imunitních parametrů, včetně reakce na stresové podněty, zjištění mezidruhových (meziliniových) rozdílů parazitofauny a vnímavosti k jiným infekčním onemocněním a hodnocení kvality finálního produktu (rybího masa) ryb různého genetického založení. Výstupem by měla být i přehledná distribuční databáze a přesná determinace potenciálních zdrojů pro dovoz.

Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)

Doba řešení projektu: 2016-2018
Odpovědný řešitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš (hlavní řešitel Ing. Karel Halačka CSc., AV ČR, v.v.i.)
Cíl projektu: Cílem řešení projektu je pomocí praktického otestování vytvořit podklady pro optimální systém biomanipulace na vybraných vodních nádržích různého typu vedoucí k zásadnímu zlepšení kvality vody za definovaných podmínek a současně poskytnout i zobecnění získaných poznatků. Předmětem řešení je monitoring kvality vody ve vybraných vodárenských nádržích včetně kvantitativního a kvalitativního složení planktonu, složení rybí obsádky a biomanipulační zásahy, spočívající v selektivním odlovu či vysazování vybraných druhů ryb. Kromě toho bude využito vypustitelné rybochovné nádrže za účelem sledování výše uvedených ukazatelů při možnosti plné kontroly nad složení rybí obsádky. Výsledná data budou analyzována a vytvořeny metodiky pro dané vodní ekosystémy.

...................................................................................................................................................................................................

Projekty IGA

Rozklad rybničního sedimentu pomocí bioenzymatického přípravku

Doba řešení projektu: 2017
Odpovědný řešitel: Ing. Barbora Musilová
Cíl projektu: Cílem projektu je prozkoumat schopnost bakteriálně-enzymatických přípravků rozkládat rybniční sedimenty a vliv těchto přípravků na kvalitu a celkové složení sedimentů.

Snížení zatížení chovu kapra fosforem při použití krmných směsí s přídavkem fytázy

Doba řešení projektu: 2017
Odpovědný řešitel: Ing. Ondřej Malý
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je ovlivnit stravitelnost fosforu při použití krmných směsí pro ryby prostřednictvím fytázových enzymů. Důležitým cílem je rovněž porovnání ekonomické zátěže při použití různých způsobů, kterými lze zvýšit stravitelnost fosforu z předkládaného krmiva.

...................................................................................................................................................................................................

Poděkování v publikacích a závěrečných pracích

V rámci vykazování publicity ohledně udržitelnosti pavilonu M je třeba uvádět na všech výstupech, které vznikly jakýmkoliv využitím pavilonu M níže uvedené poděkování:

Výstupy a výsledky (bakalářské, diplomové, dizertační práce, publikace atd.) byly zpracovány na přístrojovém vybavení financovaném z projektu OP VVpI CZ.1.05/4.1.00/04.0135 Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury. 

Copyright © 2000 - 2017 Fčela