Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.

externí učitel - docent


 

Specializace:

zooplankton a zoobentos povrchových vod

ekologie vodního prostředí

typologie vod

        Curriculum vitae

nar.: 15. 4. 1945

1963-1968- studium UJEP Brno, specializace: hydrobiologie
Téma diplomové práce: K poznání rheobentosu říčky Bobravy,

1968- promovaný biolog

1970- doktor přírodních věd

1979- kandidát zemědělsko-lesnických věd
Téma disertační práce: Vliv použití tekutých organických hnojiv v různých typech plůdkových rybníků na rozvoj jejich přirozené potravy- obhájeno 1979 na VŠZ Brno

1994- docent pro obor hydrobiologie
Téma habilitační práce: Vliv vodohospodářských úprav na jižní Moravě na rozvoj vodních biocenóz bezobratlých živočichů v inundačním úseku řeky Dyje- obhájeno 1994 na MU Brno

Zaměstnání:
(1968-1993) odborný asistent  na MZLU Brno, Agronomická fakulta, Ústav rybářství a hydrobiologie
(1994- 2010) docent, vedoucí detašovaného pracoviště Ústavu rybářství a hydrobiologie v Lednici (1997- 2010).

Vedení diplomových prací: 40, vedení doktorandů:1

Autor: 67 původních vědeckých prací, 46 vědeckých prací ve sbornících, 11 populárně vědeckých prací,  7 učebních textů, spoluřešitel 43 závěrečných zpráv.

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.