Hydrobiologická stanice v Lednici na Moravě - bývalá významná součást Oddělení rybářství a hydrobiologie.
J. Heteša, B. Losos

LEDNICE

Seznam absolventů magisterského studia - specializace rybářství
(od roku 1996)

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Seznam absolventů doktorského studia - specializace rybářství
(od roku 1997)

DOKTORSKÉ STUDIUM

Historický vývoj studia rybářské specializace na Mendelově univerzitě v Brně.

 J. JIRÁSEK (R. Kopp aktualizováno)

Jubilejní rok 95. výročí založení MZLU v Brně (2014) je významný i pro naše rybářské školství, protože před 65 roky vzniklo na této vysoké škole specializační studium zaměřené na výchovu vysoce kvalifikovaných odborníků pro potřeby produkčního rybářství, rybářské svazy, vodohospodářské a ekologické instituce a rybářský výzkum.

Po vzniku střední rybářské školy ve Vodňanech byl pociťován nedostatek vysokoškolského stupně  rybářského vzdělání. Potřeba vzniku vysokoškolského pracoviště, které by zajišťovalo výchovu odborníků pro československé rybářství byla zahrnuta do usnesení I. sjezdu rybářů ČSR, který se konal v Praze roku 1938. V té době se Rybářství přednášelo jako doporučený předmět pouze na zemědělském odboru VŠZ v Brně. Usnesení sjezdu se však mohlo realizovat až po válce, když byla na VŠZ v Brně zřízena v roce 1948 první profesura rybářství a hydrobiologie (prof. Kostomarov). Ke zřízení specializace na VŠZ v Brně přispělo několik významných skutečností, zejména pak :

a) výuka Rybářství byla na této vysoké škole tradována již v předválečném období

b) na VŠZ v Brně externě pedagogicky působila řada významných vědeckých pracovníků působících v dřívější Rybářské stanici hraběte Harracha ve Velkém Meziříčí a později v Zemském zootechnickém ústavu v Brně. Kromě dr. Kostomarova zde působili dr. Kříženecký, dr. Čerňajev, dr. Nowak, dr. Podhradský a ing. Václavík. Tato pracoviště , spolu s Biologickou stanicí v Lednici na Moravě založenou prof. Bayerem, představovala v té době významné centrum rybářského a hydrobiologického výzkumu na Moravě.

c) existence specializovaných pracovišť na jiných vysokých školách a ústavech AV umožňovala spolupráci v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné.

d) spádová oblast Brna nabízela pro výuku specialistů různorodé přírodní a produkční podmínky rybářské výroby v nížinných i vysočinných oblastech

e) výhodnost centrální lokalizace Brna v rámci tehdejší ČSR z hlediska zájemců o studium rybářské specializace ze Slovenska. Vznikem specializovaného pracoviště na VŠZ v Brně byly současně vytvořeny podmínky pro zahájení specializační výuky. Ústav rybářství byl zpočátku organizačně začleněn ke katedře zoologie a kožešinářství, ale koncem 50. let došlo k osamostatnění katedry rybářství a hydrobiologie na zootechnické a později agronomické fakultě.

Specializační studium bylo zahájeno ve školním roce 1949/50 formou 1 - ročního nadstavbového studia, které absolvovalo 9 zájemců, z toho 5 lesních inženýrů, 2 zemědělští inženýři, 1 veterinář a 1 přírodovědec. Od školního roku 1950/51 byla zahájena výuka rybářské specializace, která se stala organickou součástí denního studia zootechnického oboru. Učební plán specializačního studia byl diferencován od 3. ročníku a potřebný časový prostor pro zařazení rybářských disciplin se získal zařazením předmětu Speciální zootechnika, který nahrazoval výuku jednotlivých chovů hospodářských zvířat. Při vzniku specializačního studia byl počet a rozsah rybářských předmětů přizpůsoben stavu pedagogů na katedře. Zpočátku do školního roku 1953/54 zahrnoval učební plán 7 odborných předmětů a na jejich garanci a výuce se podílelo 6 externistů :

- dr. Dobšík (Ichtyologie)

- dr.Frantěk (Hydrochemie)

- prof. Cablík (Stavby rybníků a úprava toků)

 - dr. Marvan (Hydrobotanika)

- prof. Dyk (Nemoci a škůdci ryb)

- ing. Václavík (Rybářství ve volných vodách)

Předmět Speciální zootechnika určený pro specialisty garantoval zpočátku prof. Podhradský, později doc. Kurz. Významným přínosem pro rozvoj pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti bylo přičlenění Biologické stanice v Lednici na Moravě ke katedře a přijetí dvou hydrobiologů (dr. Losos, dr. Heteša) na toto pracoviště. Tato skutečnost, včetně převodu ing. Hochmana z aspirantury na pedagogické místo, umožnila rozšíření učebního plánu specializace o předměty hydrobiologického zaměření a snížila podíl externí výuky. S postupným rozvojem a specializací rybářské výroby byl v 60. a 70. letech rozšířen učební plán rybářské o nové předměty :

- Chov vodní drůbeže (doc. Čechovský)

- Organizace a plánování v rybářství (ing. Zykmund)

- Právní normy a předpisy v rybářství (dr. Jurák)

Vedle zařazení nových předmětů do učebního plánu byly znalosti specialistů rozšiřovány a prohlubovány aktualizací a inovací osnov a obsahu jednotlivých disciplin, zkvalitňováním organizace a náplně odborných praxí a terénních cvičení. Od začátku 60. let se stal předmět Rybnikářství součástí státní závěrečné zkoušky studentů rybářské specializace. Značná pozornost se věnovala i kvalitě zpracování diplomních prací specialistů, které vycházely z výzkumné problematiky řešené na katedře.

Počet zájemců přijímaných do rybářské specializace závisel při dřívějším systému rozmisťovacího řízení na možnostech uplatnění specialistů v praxi. Zpočátku se přijímalo 10 - 12 studentů, ale od začátku 60. let se po dohodě s odběrateli absolventů ustálil počet na 6 absolventech pro potřeby českých zemí a 2 pro Slovenské rybářství. Do poloviny 80. let absolvovalo rybářskou specializaci i 13 zahraničních studentů.

Vedle řádného studia zajistila katedra 2 běhy dálkového studia rybářské specializace pro absolventy jiných vysokých škol zaměstnané v rybářství. V letech 1964 - 1980 byly zorganizovány pro absolventy 2 běhy PGS, určeného k rozšíření znalostí o nové poznatky v chovu ryb a vodní drůbeže. Jednalo se o 2 - semestrové studium, které probíhalo blokově na Hydrobiologické stanici v Lednici na Moravě.

V roce 2001 byl na MZLU v Brně akreditován v rámci magisterského studia obor Rybářství a hydrobiologie, v souvislosti s přechodem na třístupňové vysokoškolské studium. Původně tříletá rybářská specializace se tak musela vejít do dvouletého studia, což sebou přineslo úpravbu sylabů předmětů a kratší období na zpracování diplomových prací.

K 1. lednu 2005 byl ústav rybářství a hydrobiologie sloučen s ústavem zoologie a včelařství, přestože obě sloučená pracoviště nemají společné pedagogické ani vědecko-výzkumné propojení. V roce 2010 došlo k přejmenování Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na Mendelovu univerzitu v Brně.

Rok 2013 je z hlediska rozvoje oboru Rybářství a hydrobiologie na MENDELU průlomový, došlo k přestěhování obou součástí rybářské specializace (brněnské i lednické) do nového pavilonu M. Oddělení tak získává především rozsáhlé experimentálni prostory, nové laboratoře i výukové učebny. Součástí pracoviště je i plně automatizovaný skleník na střeše budovy nového pavilonu.

V roce 2014 oslaví rybářská specializace, která prokázala oprávněnost, výhodnost i potřebnost výchovy rybářských odborníků na Mendelově univerzitě v Brně, šedesátpět let své existence. Dlouholetá tradice specializačního studia na zootechnickém oboru AF (rybářská specializace ze všech původních specializací jako jediná doposud existuje), vysoká odborná úroveň a profesní zdatnost absolventů vytvářejí předpoklady pro další úspěšný rozvoj a perspektivu tohoto studia i v současných, z hlediska financování vysokoškolského studia problematických letech.

 

Copyright © 2000 - 2013 Fčela