Ukončené projekty:

Granty

Smluvní zakázky

Expertizy

Expertizy jsou od roku 2008 řazeny v sekci Smluvní zakázky.

Prof. Spurný: Odborný posudek „Plánu péče o národní přírodní rezervaci Lednické rybníky na období 2007-2011“.
Žadatel:
AHP – Rybníky, s. r. o. (2007)

Prof. Spurný: Posouzení návrhu magisterského studijního programu University of Zagreb „Fisheries and Game Management“.(2005)
Žadatel: Ministerstvo vědy, školství a sportu Chorvatské republiky

Prof. Spurný et al.: Odborné stanovisko ke schopnostem ryb pociťovat bolest. (2005)
Žadatel: Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání (ÚKOZ)

Prof. Spurný et al.: Připomínky k aktualizaci seznamu zvláště chráněných druhů živočichů v rámci připravované novelizace vyhlášky 395/1992 Sb. (2005)
Žadatel:
Ministerstvo Životního prostředí ČR

Dr. Kopp: Likvidace odpadních vod z výroby a zpracování vína za využití rybníků s chovem ryb. Hydrobiologický posudek vlivu odpadních vod na rybniční ekosystém.
Žadatel: Vinařství Mutěnice

Prof. Spurný et al.: Odborné stanovisko k rybářskému využití obecní nádrže pro Obecní úřad Brumov. (2004)

Prof. Spurný et al.: Pro místní organizaci Moravského rybářského svazu v Náměšti nad Oslavou bylo vypracováno odborné stanovisko k výskytu chráněných druhů ryb v řece Oslavě.(2003)

Prof. Spurný: Posouzení rybářského obhospodařování revíru Oslava 3 (2001)
Žadatel: Moravský rybářský svaz v Brně, místní organizace Náměšť nad Oslavou
Použití: Odborný podkladový materiál pro žádost o změnu obhospodařování předmětného revíru na Jihomoravském krajském úřadě

Prof. Spurný: Zhodnocení dlouhodobých trendů rybolovu a úrovně obhospodařování pstruhových vod Moravského rybářského svazu (2001)
Žadatel: Rada Moravského rybářského svazu v Brně
Použití: Detailní rozbor obhospodařování a úrovně rybolovu nejvýznamnějších pstruhových revírů svazu za období 1990-1999, který současně obsahuje celý komplex navrhovaných hospodářských a organizačních opatření ke zlepšení stávajícího stavu zarybnění pstruhových vod.

Dr. Heteša: Hydrobiologické poměry zatopených štěrkopískovišť v katastrálním území Podivín (2001)
Žadatel: Okresní úřad Břeclav, referát životního prostředí
Použití: Odborný podklad pro správní řízení uvedeného orgánu státní správy

Prof. Spurný, Doc Mareš: Odborné stanovisko Ústavu rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně k záměru společnosti Horyba provozovat na údolní nádrži Dalešice intenzivní chov pstruha duhového v klecích (2000)
Žadatel: Horyba, s. r. o., Dalešice
Použití: Okresní úřad Třebíč, referát životního prostředí

Prof. Spurný: Odborné stanovisko Ústavu rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně k problematice introdukce bolena dravého do rybího společenstva nádrže Slezská Harta na řece Moravici (2000)
Žadatel: Český rybářský svaz, Výbor územního svazu Ostrava
Použití: Povodí Odry, s. p., Ostrava

Doc. Sukop: Biologické hodnocení melioračních úprav řeky Kyjovky (2000)
Zadavatel: Okresní úřad Břeclav, referát životního prostředí

Prof. Jirásek, Dr. Mareš: Vývoj, výroba a produkční účinnost tuzemského krmiva pro pstruha duhového (2000)
Zadavatel: Agrotrend Trenčín, a. s.

Prof. Spurný: Odborné stanovisko Ústavu rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně k návrhu ENKI, o. p. s. Třeboň rybářsky neobhospodařovat v roce 2000 Zámecký rybník v Lednici na Moravě (1999)
Žadatel: Rybářství Hodonín, s. r. o.
Použití: Okresní úřad Břeclav, referát životního prostředí

Posouzení vlivu specifického znečištění z rakouské říčky Pulkavy na ichtyofaunu dolního toku řeky Dyje.
(VÚV, Dr. Kočková, srpen 2000)

Připomínky k návrhu zákona o náhradách škod, způsobovaných některými chráněnými živočichy.
(poslanec Mondík, 2.2.2000)

Možnosti výstavby rybníků v okolí řeky Kamenice.
(pro LIMNIS, s.r.o.)

Copyright © 2000 - 2011 Fčela