Cílem předmětu je získání základních znalostí o vzájemných vztazích vodních organizmů s okolním prostředím i mezi sebou navzájem.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Všechny materiály budou postupně zveřejňovány v prostředí MS Teams.

PŘEDNÁŠKY
I. Úvod do ekologie vodního prostředí
II. Voda jako životní prostředí: teplota, světlo
III. Voda jako životní prostředí: rozpuštěné plyny, pH, alkalita
IV. Voda jako životní prostředí: cykly uhlíku, dusíku a fosforu, ostatní rozpuštěné látky
V. Život ve stojatých vodách: primární producenti – řasy, sinice a vodní rostliny
konkurence o zdroje, mikrobiální smyčka
VI. Život ve stojatých vodách: sekundární producenti – zooplankton, bentos, ryby
VII. Život ve stojatých vodách: predace a antipredační strategie, PEG model, ekosystém a jeho řízení
VIII. Tekoucí vody - typy, charakteristika, život v tekoucí vodě; Podzemní vody, prameny
IX. Moře a oceány
X. Problémy nádrží a toků v povodí Moravy
XI. Aplikovaná hydrobiologie: využití povrchových a podzemních vod, změny v krajině, vodní stopa, znečištění vod a jeho odstraňování

Copyright © 2000 - 2017 Fčela