Cílem předmětu je připravit studenta tak, aby dovedl pracovat v chemické laboratoři při chemických analýzách vody, dokázat pracovat s příslušnými přístroji, rozuměl recepturám a pracovním postupům a sám byl schopen provést základní chemický rozbor vody. Na základě výsledků chemické analýzy musí být schopen posoudit pro jaké účely je voda vhodná (pitná voda, užitková voda, chov ryb).

Sylabus předmětu

Zkušební test pro ověření znalostí před zkouškou

Otázky ke zkoušce

Učební texty:

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.Odběr a konzervace vzorků vody, úprava vzorků vody před stanovením. (pdf 1,10 MB)
Metodické pokyny v vyšetřování úhynu ryb. (pdf 0,10 MB)
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody, proměnlivost fyzikálně- chemických faktorů během dne a během roku. (pdf 2,60 MB)
pH a kyslík rozpuštěný ve vodě, stanovení, význam, kyslíková minima. (pdf 3,55 MB)
Význam plynů rozpuštěných ve vodě, amoniak, oxid uhličitý, metan. (pdf 1,00 MB)
Stanovení a význam sloučenin dusíku, fosforu, chloridů a síranů. (pdf 1,01 MB)
Sodík, draslík, vápník, hořčík, železo, mangan. (pdf 0,11 MB)
Tlumivá a neutralizační kapacita vody, „tvrdost vody“. (pdf 0,63 MB)
Stanovení a význam organických látek. (pdf 0,29 MB)
Toxicita látek ve vodním prostředí, testy toxicity. (pdf 0,40 MB)
Základní principy čištění odpadních vod.
Optimalizace vodního prostředí. (pdf 0,23 MB)
Odlepkovací a oplozovací roztoky. (pdf 0,14 MB)
Veterinární přípravky v chovu ryb. (pdf 0,16 MB)
Přehled nejdůležitějších anestetik používaných v chovech ryb. (pdf 0,12 MB)
Pesticidy. (pdf 0,14 MB)
Chemické složení rybího těla. (pdf 0,48 MB)
Několik vybraných tabulek ze zákona č.61/2003 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod. (pdf 3,10 MB)
Chemizmus přírodních vod, hodnocení saprobity a trofie. (pdf 3,40 MB)

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. O stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod (pdf 8,10 MB)
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 Sb. byly zrušena) (pdf 1,00 MB)

 

Návody pro stanovení chemických parametrů:

parametr zkratka jednotka metoda
Koncentrace rozpuštěného kyslíku
O2
mg.l-1
volumetrie
pH
pH
 
Kyselinová neutralizační kapacita (alkalita)
KNK
mmol.l -1
volumetrie
Biochemická spotřeba kyslíku
BSK
mg.l-1
zřeďovací
Celkový organický uhlík
TOC
mg.l-1
fotometrie
Chemická spotřeba kyslíku manganistanem
CHSKMn
mg.l-1
volumetrie
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
CHSKCr
mg.l-1
fotometrie
Amoniakální dusík
N-NH4
mg.l-1
fotometrie
Příklad výpočtu toxického amoniaku
NH3
mg.l-1
výpočet
Dusičnanový dusík
N-NO3
mg.l-1
fotometrie
Dusitanový dusík
N-NO2
mg.l-1
fotometrie
Celkový dusík
NT
mg.l-1
fotometrie
Celkový fosfor
PT
mg.l-1
fotometrie
Fosforečnany
P-PO4
mg.l-1
fotometrie
Tvrdost vody  
mmol.l -1
volumetrie
Chloridy
Cl
mg.l-1
fotometrie
Sírany (set)
SO4
mg.l-1
fotometrie
Železo
Fe
mg.l-1
fotometrie
Vápník
Ca
mg.l-1
volumetrie
Hliník
Al
mg.l-1
fotometrie
Hořčík
Mg
mg.l-1
výpočet
Draslík (set)
K
mg.l-1
fotometrie
Sodík (set)
Na
mg.l-1
fotometrie
Chlorofyl a
c
µg.l-1
fotometrie
Oxid uhličitý a amoniak
CO2
mmol.l -1
výpočet
Tabulka požadovaných stanovení      

Doporučená literatura:

KOPP,R. (2015): Hydrochemie nejen pro rybáře. Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 120 s.
HORÁKOVÁ, M. a kol. (2007): Analytika vody. VŠCHT Praha, 335 p.
PITTER,P. (2009): Hydrochemie. VŠCHT Praha, 592 s.
HETEŠA, J., KOČKOVÁ, E. (1997): Hydrochemie. – Skriptum MZLU Brno, 106 p. (pdf 1,86 MB bez příloh)
HORÁKOVÁ, M., LISCHKE, P., GRŰNWALD, A. (1986): Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL, Praha, 392 p.
KUBÍČEK, F., ZELINKA, M. (1982): Základy hydrobiologie. SPN Praha , 140 p.
LELLÁK,J., KUBÍČEK, F.(1992): Hydrobiologie. Karolinum Praha, 260 s.
SVOBODOVÁ a kol. (1987): Toxikologie vodních živočichů. MZVž ČSR a ČRS Praha, 232 s.
WETZEL, G., R. (1983): Limnology. Saunders College Publishing, Orlando USA, 766  p.

Elektronické zdroje:
Říhová Ambrožová J. (2006): Encyklopedie hydrobiologie [on line]. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/

 

Copyright © 2000 - 2020 Fčela