Pedagogickým cílem je připravit studenta tak, aby byl schopen zhodnotit vlastnosti, kontaminaci a ekotoxicitu vodních ekosystémů. Rozuměl aktuálním problémům znečištění vodního prostředí a byl schopen provést a vyhodnotit akutní test toxicity na organizmech vodního prostředí.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Úvod do ekotoxikologie (pdf 0,6 MB)
Ekotoxikologický účinek (pdf 0,6 MB)
Fyzikálně-chemické parametry vody a jejich toxické účinky (pdf 2,5 MB)
Účinky kovů ve vodních ekosystémech (pdf 0,4 MB)
Organické polutanty ve vodních ekosystémech (pdf 1,6 MB)
Havarijní úhyn ryb (pdf 0,3 MB)
Testy toxicity a jejich členění (pdf 1,2 MB)

Přednáška Prof. Bláhy na téma endokrinních disruptorů (pdf 9,1 MB)
Přednáška Prof. Svobodové na téma otrav ryb (pdf 8,9 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela