Student by po absolvování předmětu měl zvládnout stanovením základních fyzikálně-chemických parametrů přímo v terénu a být schopen rozdělit druhy vod dle původu, výskytu a použití.
Absolvováním předmětu získá student základní znalosti o procesech ve vodárenství a čistírenství, bude znát požadavky na kvalitu vody pro zemědělství a rybářství.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Hydrologický oběh, hydrologická bilanční rovnice (ppt 120 kb)
Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.Odběr a konzervace vzorků vody, úprava vzorků vody před stanovením. (pdf 1,10 MB)
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody, proměnlivost fyzikálně- chemických faktorů během dne a během roku. (pdf 2,60 MB)
pH a kyslík rozpuštěný ve vodě, stanovení, význam, kyslíková minima. (pdf 3,55 MB)
Význam plynů rozpuštěných ve vodě, amoniak, oxid uhličitý, metan. (pdf 1,00 MB)
Stanovení a význam sloučenin dusíku, fosforu, chloridů a síranů. (pdf 1,01 MB)
Sodík, draslík, vápník, hořčík, železo, mangan. (pdf 0,11 MB)
Stanovení a význam organických látek. (pdf 0,29 MB)
Toxicita látek ve vodním prostředí, testy toxicity. (pdf 0,40 MB)
Rozdělení odpadních vod.(doc 0,41 kb)
Základní principy čištění odpadních vod.(doc 173 kb)
Chemizmus přírodních vod, hodnocení saprobity a trofie. (pdf 3,40 MB)

Základní fyzikálně-chemický rozbor vod - návody na použití terénní soupravy

Obsah rozpuštěného kyslíku
Hodnota pH
Teplota vody
Amoniakální dusík
Dusitanový dusík
Orthofosforečnany
Průhlednost a barva vody
Alkalita (KNK)

Doporučená literatura:

HORÁKOVÁ, M. a kol. (2007): Analytika vody. VŠCHT Praha, 335 p.
PITTER,P. (2009): Hydrochemie. VŠCHT Praha, 592 s.
HETEŠA, J., KOČKOVÁ, E. (1997): Hydrochemie. – Skriptum MZLU Brno, 106 p. (pdf 1,86 MB bez příloh)
AMBROŽOVÁ, J.(2003): Aplikovaná a technická hydrobiologie. 2. vyd. Praha: VŠCHT, 226 s.
KUBÍČEK, F., ZELINKA, M. (1982): Základy hydrobiologie. SPN Praha , 140 p.
BINDZAR, J. a kol. (2009): Základy úpravy a čištění vod. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 251 s.
SVOBODOVÁ a kol. (1987): Toxikologie vodních živočichů. MZVž ČSR a ČRS Praha, 232 s.
WETZEL, G., R. (1983): Limnology. Saunders College Publishing, Orlando USA, 766  p.

Elektronické zdroje:
Říhová Ambrožová J. (2006): Encyklopedie hydrobiologie [on line]. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/

 

Copyright © 2000 - 2017 Fčela