Cílem předmětu je získání teoretického a praktického základu pro kvalifikované řízení rybářského obhospodařování tekoucích vod v rozsahu požadovaném zákonem č. 99/2004 Sb. pro výkon funkce rybářského hospodáře. Získání základních znalostí z právní problematiky související s rybářstvím (vodní a rybářské právo, předpisy na ochranu přírody a krajiny, veterinární apod.)

Obsah předmětu:
1.            Hydrologická charakteristika povrchových vod ČR, vývoj znečištění vodních toků, ohrožené rybí druhy, rybářská klasifikace vodních toků. (dotace 10/0)
2.            Rybářské obhospodařování vodních toků, údolních nádrží a ostatních vodních ploch. (dotace 4/0)
3.            Zásady produkce a vysazování rybích násad hospodářsky významných a chráněných druhů ryb. (dotace 14/0)
4.            Metody sportovního rybolovu, rybářské nářadí, sestavování udic, vázání mušek - ukázky, videoprogramy. (dotace 0/6)
5.            Praktický lov elektrickým agregátem (terénní cvičení) (dotace 0/4)
6.            Praktický rybolov na mimopstruhové a pstruhové vodě (terénní cvičení) (dotace 0/12)
7.            Právní problematika rybářství: zákon o vodách a navazující předpisy, zákon o rybářství a prováděcí předpisy, zákon o ochraně přírody a krajiny a prováděcí předpisy, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon na ochranu zvířat proti týrání, veterinární zákon, plemenářský zákon; vazba na předpisy EU (dotace 28/6)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela